ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της εταιρείας ΧΑΠΠΥ ΚΟΥΡΙΕΡ Ε.Ε. (HAPPY COURIER SERVICES)

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H εταιρεία υπό τον διακριτικό́τίτλο «HAPPY COURIER SERVICES E.E» λειτουργεί́από́το  2020.  

Επωνυμία: HAPPY COURIER SERVICES E.E 

Έδρα: Καλλισθενους 58, Πετραλωνα, Αθηνα 

Tηλ.: 2103470440 

Α.Φ.Μ.: 801464390 

Δ.Ο.Υ: Α’ Αθηνων 

ΑΡ.Μ.ΕΕΤΤ.:21-003 

website: happycourier.gr 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει συσταθεί και οργανωθεί με σκοπό την διεξαγωγή επιχειρήσεως ταχείας  μεταφοράς (COURIER) εγγράφων, δεμάτων και μικροδεμάτων οπουδήποτε στην Ελλάδα και  στο εξωτερικό με κάθε μεταφορικό μέσο, δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος είτε αυτοτελώς με  δικά της μέσα είτε μέσω συνεργειών με άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο  αυτό αντικείμενο και δη κατά τρόπο υπεύθυνο, αξιόπιστο, ευέλικτο και ανταγωνιστικό.  Αντικειμενική αποστολή και στόχος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι η μεταφορά των πάσης φύσεως  ταχυδρομικών αντικειμένων εγκαίρως, υπεύθυνα και αξιόπιστα, χωρίς φθορές και ζημίες,  διασφαλίζοντας παράλληλα το απόρρητο ως προς τα υποκείμενα των συναλλαγών. Το  έμπειρο προσωπικό μας λειτουργεί κάτω από σύγχρονη οργάνωση και αρχές λειτουργίας,  εξασφαλίζοντας εξαιρετικά αποτελέσματα. Το είδος και τα όρια βάρους των ταχυδρομικών  αντικειμένων που διακινεί η επιχείρηση ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, τα δε  διακινούμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ταχυδρομικά αντικείμενα παραδίδονται ανάλογα με την  εντολή του χρήστη και το είδος της αποστολής από την παράδοση των αντικειμένων τον  αντισυμβαλλόμενο στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας. 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Το απόρρητο των ταχυδρομικών υπηρεσιών και της επιστολογραφίας είναι απαραβίαστο, η  δε άρση αυτού είναι δυνατή μόνο με τη συνδρομή περιοριστικά αναφερομένων στη  κείμενη νομοθεσία λόγων και σύμφωνα με τις νομίμως προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως  αυτές εξειδικεύονται κατωτέρω στο άρθρο 3 της παρούσης. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο και εφαρμόζει ένα σύνολο κανόνων για τη  διασφάλιση του απορρήτου των αντικειμένων αλληλογραφίας και της ταχυδρομικής  επικοινωνίας είτε γίνεται προς εκπλήρωση προσωπικού είτε εμπορικού σκοπού. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μπορεί να επέλθει παραβίαση με την παράνομη ιδιοποίηση,  αποσφράγιση, ανάγνωση επιστολής ή την παροχή πληροφοριών σχετικά με την αποστολή  (όπως των στοιχείων αποστολέα ή παραλήπτη, χρόνου ή με την απλή γνωστοποίηση του  γεγονότος αποστολής ή παραλαβής). Για το λόγο αυτό εντοπίστηκαν και εξειδικεύθηκαν τα  Ευάλωτα Σημεία των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, άρθρο 5 της παρούσης), οι πιθανοί  κίνδυνοι που πηγάζουν από αυτά και ορίσαμε τα μέτρα που θα λαμβάνει η Επιχείρηση για  την αποφυγή και την αντιμετώπισή τους. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει επιλέξει προσεκτικά και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονο και  αποτελεσματικό σύστημα οργάνωσης του ταχυδρομικού δικτύου, μηχανοργάνωση, και  λαμβάνει μέτρα αποτρεπτικά ενδεχόμενης παραβίασης της εν λόγω πολιτικής ενώ  παράλληλα ενημερώνει πλήρως τους χρήστες για την επιμέλεια που ενδείκνυται να  επιδεικνύεται κατά την αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων. 

2.1. Προστασία Στοιχείων Πελατών 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατανοεί πλήρως τη σημασία του απορρήτου για τους πελάτες της. Ως πάγια  πολιτική η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παραχωρεί, κοινοποιεί ή δημοσιοποιεί εμπιστευτικά ή προσωπικά  Στοιχεία (όπως εξειδικεύονται κατωτέρω) σχετικά με τους πελάτες της σε οποιοδήποτε  τρίτο πρόσωπο που δεν εμπλέκεται στη διενεργούμενη συναλλαγή. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει και αποθηκεύει στοιχεία για κάθε δέμα που χειρίζεται έτσι ώστε να  μπορεί να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες παράδοσης αντικειμένων-φορτίων, όπως  προβλέπουν οι αντίστοιχες συμβάσεις με τους πελάτες της. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιεί  στοιχεία όσον αφορά στους πελάτες της, τα μεταφερόμενα αντικείμενα / φορτία και τη  δραστηριότητα αποστολής για να παρέχει ή να βελτιώνει τις υπηρεσίες που διαθέτει προς  τους πελάτες της, να επικοινωνεί με τους πελάτες της σχετικά με επιπρόσθετες υπηρεσίες  τις οποίες ενδέχεται να εκτιμήσουν ως χρήσιμες, να ικανοποιήσει τα νόμιμα επαγγελματικά  της συμφέροντα (όπως διεξαγωγή ανάλυσης τάσεων και μελέτες αγοράς), να καθορίζει  τιμές, να δημιουργεί πίστωση, να εκπληρώνει την Σύμβαση Μεταφοράς ή Συμφωνία  Υπηρεσίας, να εκτελεί τη λειτουργία τιμολόγησης και να συμμορφώνεται με τις νομικές και  κανονιστικές απαιτήσεις. 

Μεταξύ των στοιχείων που συλλέγονται περιλαμβάνονται ονόματα, διευθύνσεις,  διευθύνσεις e-mail και τηλεφωνικοί αριθμοί. Ορισμένα από τα στοιχεία που συλλέγονται  είναι δεδομένα που σχετίζονται με ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο («Προσωπικά Στοιχεία»).  Δεν πωλούνται ποτέ σε τρίτους πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να  προσδιοριστεί συγκεκριμένα ένας μεμονωμένος πελάτης ή ένα σύνολο πελατών. Τέλος,  παρέχονται Προσωπικά Στοιχεία σε διοικητικές αρχές όπως το απαιτεί ο νόμος ή οι  κανονισμοί ή σε συνδυασμό με έρευνα για πιθανότητα παρανομίας ή κατάχρησης των  υπηρεσιών της εταιρείας. 

Στο σύστημα συγκέντρωσης των στοιχείων που αφορούν σε κάθε συγκεκριμένη μεταφορά  και διασφάλισης των πληροφοριών, έχει πρόσβαση μόνο ο εκπρόσωπος ή οι εκπρόσωποι  της εταιρείας που είναι επιφορτισμένοι με τη συγκεκριμένη εργασία και παρέχονται ειδικοί  κωδικοί πρόσβασης για κάθε επίπεδο και κατηγορία πληροφοριών. 

2.2. Στοιχεία αποστολής 

Στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων Προσωπικών Στοιχείων, που παρέχονται στα πλαίσια  σχετικής συναλλαγής αποτελούν αρχείο αυτής της επαγγελματικής συναλλαγής.  H πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στα οχήματα της εταιρείας περιορίζεται μόνο στο  εξουσιοδοτημένο προσωπικό αυτής. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων που τυπώνονται και τίθενται σε απρόσκοπτη οπτική  επαφή με το αντικείμενο της μεταφοράς.

2.3. Ασφάλεια και Ακεραιότητα των Στοιχείων 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μεταχειρίζεται τα δεδομένα ως περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να  προστατευθούν έναντι απώλειας και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Χρησιμοποιούνται  τεχνικές ασφάλειας στοιχείων για την κατάλληλη προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών  από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από χρήστες εντός και εκτός της εταιρείας. Η  πρόσβαση στα στοιχεία πελατών περιορίζεται στους υπαλλήλους που χρειάζονται αυτά τα  στοιχεία για νόμιμο επαγγελματικό σκοπό. Τα προγράμματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  της εταιρείας χρησιμοποιούν γενικώς αποδεκτές τεχνικές ασφάλειας πληροφοριών όπως  firewalls, διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης και κρυπτογραφία για την κατάλληλη προστασία  των εμπιστευτικών πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. 

2.4. Διατήρηση των Στοιχείων του Πελάτη 

Διατηρούνται στοιχεία πελατών, συμπεριλαμβανομένων Προσωπικών Στοιχείων, όπως  απαιτείται για επαγγελματικούς σκοπούς και όπως ορίζουν οι κανονιστικές διατάξεις. Για  παράδειγμα, διατηρούνται στοιχεία για δέματα, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων και  διευθύνσεων, ώστε να μπορούν να δοθούν πληροφορίες απόδειξης παράδοσης και να  διερευνηθούν τυχόν αξιώσεις. Καταστρέφονται αρχεία και διαγράφονται στοιχεία με  προσοχή όταν λήξουν οι περίοδοι υποχρεωτικής διατήρησης αυτών, όπως αυτές  καθορίζονται από τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Οι πελάτες είναι Υπεύθυνοι για την  Προστασία των Στοιχείων και των Συστημάτων στον Επαγγελματικό Χώρο τους. 2.5. Συγκατάθεση Παραλαβής Ορισμένων E-mails 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν πραγματοποιεί καμπάνιες μάρκετινγκ μέσω e-mail. Τα email των πελατών  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας σχετικά με διευθέτηση  παράδοσης αποστολών, οργάνωσης ενεργειών που θα αναλάβει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή κατόπιν  προηγούμενης συνεννόησης, με αποστολή τιμοκαταλόγων/προσφορών, με απολογισμό  παραδόσεων κ.ο.κ.. 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Για την άρση του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών, το οποίο είναι κατ’ αρχήν  απολύτως απαραβίαστο, ακολουθείται ειδική διαδικασία, όπως αυτή προβλέπεται στη  κείμενη νομοθεσία. Όταν παρέχεται η εντολή από την κατά νόμο αρμόδια αρχή για την  

άρση του απορρήτου, αυθημερόν παραδίδεται στον Υπεύθυνο για την άρση του  απορρήτου και στο Νομικό Τμήμα της εταιρείας αντίγραφο της εντολής της αρμόδιας  αρχής. Ο Υπεύθυνος για την άρση του απορρήτου αποστέλλει αυθημερόν έγγραφη  πρόσκληση στα μέλη επιτροπής που συγκροτείται, η οποία θα αποφανθεί για την άρση του  απορρήτου. Ταυτόχρονα μεριμνά για τη διαφύλαξη της συγκεκριμένης αποστολής και τα  στοιχεία της και κλειδώνει αυτή σε ειδικό χώρο. Η επιτροπή για την άρση του απορρήτου  συγκαλείται εντός 48 ωρών και αποφασίζει για την άρση ή μη του απορρήτου. Σε  περίπτωση καταφατικής απόφασης διαγιγνώσκονται όσα η αρχή ζήτησε με το σχετικό  αίτημά της. 

3.1. Υπεύθυνος για την άρση του απορρήτου 

Υπεύθυνος για θέματα άρσεως απορρήτου στα πλαίσια των οριζομένων δυνάμει της  παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Π.Δ. 47/2005, έχει ορισθεί ο κ Δεμερτζιδης Βασίλειος (τηλ. 6979792507-2103470440). 

3.2. Διαδικασίες-τεχνικές-οργανωτικές εγγυήσεις άρσης του απορρήτου To απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με  οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Για λόγους εθνικής ασφάλειας ή  για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων επιτρέπεται η άρση του απορρήτου και  ειδικότερα για όσες περιπτώσεις αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 4 του ν. 2225/1994,  όπως αυτό ισχύει σήμερα. Αίτηση για άρση του απορρήτου μπορεί να υποβάλλει μόνο 

δικαστική ή άλλη πολιτική, στρατιωτική ή αστυνομική δημόσια αρχή, στην αρμοδιότητα της  οποίας υπάγεται το θέμα εθνικής ασφάλειας που επιβάλλει την άρση. Η επιστολογραφία, ήτοι επιστολές και δέματα ταχυμεταφορές στοιχείων κλπ υπόκεινται σε  άρση του απορρήτου. Τα συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας στα οποία είναι δυνατόν να  αναφέρεται μια διάταξη άρσης του απορρήτου εξαρτώνται από το είδος της επικοινωνίας  και εν προκειμένω αναφορικά με την επιστολογραφία το απόρρητο αίρεται σχετικά με τον  αποστολέα, τον αποδέκτη και το περιεχόμενο της επιστολής/δέματος, ανάλογα με το  αίτημα που έχει υποβληθεί. Σε κάθε περίπτωση τηρείται η αρχή της αναλογικότητας,  δηλαδή η άρση του απορρήτου θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο στις απολύτως απαραίτητες  περιπτώσεις, και να μην είναι δυσανάλογα επαχθής σε σχέση με τον επιδιωκόμενο νόμιμο  σκοπό. 

3.3. Μέσα και μέθοδοι 

Η εκτέλεση διάταξης για την άρση του απορρήτου μετά την αποστολή της από την αρμόδια  αρχή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τρόπο που  εξασφαλίζεται η αξιοπιστία, η εγκυρότητα, η ακρίβεια, και η ασφάλεια. Στη διαδικασία  εκτέλεσης της διάταξης εμπλέκεται ο ελάχιστος αριθμός εξουσιοδοτούμενων προσώπων. Σε περίπτωση επιστολής ή δέματος η εκτέλεση μιας διάταξης πραγματοποιείται με τη  συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από έναν εισαγγελικό λειτουργό  οριζόμενο από την αντίστοιχη υπηρεσία, έναν ανακριτικό υπάλληλο που ορίζεται από τον  προϊστάμενο της αρμόδιας αρχής και έναν εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της εταιρείας. Η  σύγκληση της επιτροπής αυτής γίνεται κατά περίπτωση με μέριμνα της εταιρείας άμεσα  από την κοινοποίηση της διάταξης για την άρση του απορρήτου. Για την αποσφράγιση και  τα τυχόν ευρήματα συντάσσονται σχετικά πρακτικά. 

Ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιλέγεται υπάλληλος που παρέχει πλήρη  εγγύηση όχι μόνο από πλευράς τεχνικών γνώσεων αλλά και προσωπικής ακεραιότητας για  την τήρηση του απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση δεν διορίζεται ως εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο όποιος έχει καταδικασθεί για οποιαδήποτε κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή  φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών ή εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη για κακούργημα ή  για αδίκημα σχετιζόμενο με τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και των  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά καθώς και κάθε αλλαγή αυτών  γνωστοποιούνται στην Α.Δ.Α.Ε. 

3.4. Καθορισμός των στοιχείων στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση 

Σε άρση του απορρήτου υπόκειται η επιστολογραφία, οι μεταφερόμενες αποστολές  φάκελοι ή δέματα. Συγκεκριμένα αίρεται το απόρρητο του περιεχομένου αυτών, τα  στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, η ημερομηνία ανάθεσης της μεταφοράς, η ημερομηνία  παράδοσης της αποστολής και ο αριθμός του εκδοθέντος ΣΥΔΕΤΑ. 

3.5. Τεχνική μέθοδος πρόσβασης στα στοιχεία 

Η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά γίνεται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της εταιρείας με τη  χρήση της τεχνολογίας και του Ειδικού Συστήματος Παρακολούθησης και Εντοπισμού  Ταχυδρομικών Αντικειμένων (στο εξής αναφερόμενο ως ΕΣΠΕΤΑ) καθώς και με τη χρήση  οποιουδήποτε άλλου μέτρου κρίνεται κατά περίπτωση πρόσφορο για την πρόσβαση στα  στοιχεία των οποίων ζητείται η άρση του απορρήτου. Ανάλογα με την αιτία για την οποία  ζητείται η άρση του απορρήτου και τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από το  περιεχόμενο της αποστολής γίνεται χρήση του κατά τις ανάλογες περιπτώσεις  απαιτούμενου εξοπλισμού – μεθόδων (πχ σε περίπτωση που ενδεχομένως το περιεχόμενο  του δέματος για το οποίο ζητείται η άρση του απορρήτου αφορά εκρηκτική ύλη κλπ, θα  θεωρηθεί σκόπιμη η κλήση αρμοδίων πυροτεχνουργών ή σε περίπτωση που περιέχει, λ.χ.  επικίνδυνες για την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα του ανθρώπου ουσίες, απαραίτητη  θα κριθεί η χρήση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού). 

3.6. Υποχρεώσεις της εταιρείας 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ανταποκρίνεται αμέσως σε κάθε αίτημα για άρση του 

απορρήτου της επικοινωνίας που κοινοποιείται από τις αρμόδιες αρχές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει στοιχεία για ταχυδρομικό αντικείμενο σε οποιονδήποτε δεν έχει  έννομο συμφέρον, σε οποιονδήποτε δηλαδή τρίτο, πέραν του αποστολέα και του  παραλήπτη. 

3.7. Τεχνική μέθοδος λήψης και μεταβίβασης των στοιχείων 

Ανάλογα με τα υποβαλλόμενα αιτήματα για άρση του απορρήτου επιλέγεται κατά  περίπτωση το πιο πρόσφορο μέσο για την συγκέντρωση των στοιχείων που ζητούνται. Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να αντλήσει τα στοιχεία αυτά από το τηρούμενο ηλεκτρονικό σύστημα  ΕΣΠΕΤΑ καθώς και να αποστείλει εφόσον ζητείται αντίγραφο του ΣΥΔΕΤΑ, εφόσον υπάρχει  και δεν έχει παρέλθει το ελάχιστο χρονικό διάστημα για την υποχρεωτική φύλαξή του όπως  προβλέπεται από τον νόμο και τον Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. Η διαβίβαση των στοιχείων που  ζητούνται γίνεται με απόλυτη ασφάλεια σε φάκελο / δέμα κλειστό και με παραλήπτη την  ίδια την αρχή που ζήτησε τα στοιχεία αυτά με τη νόμιμη διαδικασία. 

3.8. Εγγυήσεις για τη χρήση και καταστροφή τους 

Μετά την εκτέλεση της διάταξης συντάσσονται μία ή περισσότερες, κατά τις περιστάσεις,  εκθέσεις από την υπηρεσία η οποία διενήργησε τις πράξεις άρσης του απορρήτου. Οι  εκθέσεις υπογράφονται από το εντεταλμένο όργανο της αιτούσας αρχής και σε αυτές  αναφέρονται: α) οι ενέργειες που έγιναν για την εκτέλεση της διάταξης, β) ο τόπος, η  ημερομηνία και ο τρόπος εκτέλεσης των πιο πάνω ενεργειών, γ) το ονοματεπώνυμο των  υπαλλήλων που τις διενήργησαν, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο το όργανο που εξέδωσε τη  διάταξη. Αντίγραφα των εκθέσεων αυτών διαβιβάζονται με απόδειξη, μέσα σε κλειστό  φάκελο, στην αιτούσα αρχή, στη δικαστική αρχή που εξέδωσε τη διάταξη και στην Α.Δ.Α.Ε.. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε αίτημα άρσης του απορρήτου της επικοινωνίας.  Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των διατάξεων άρσης του απορρήτου, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζει  μέτρα για την προστασία του απορρήτου και επιλέγει υπάλληλο που παρέχει πλήρεις  εγγυήσεις τόσο σε επίπεδο τεχνικών γνώσεων όσο και προσωπικής ακεραιότητας για την  τήρηση του απορρήτου. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμορφώνεται προς τις επιταγές των διατάξεων του ν. 2225/1994, του ν.  3115/2003 και του π.δ. 47/2005 καθώς και στη θεμελιώδη αρχή του άρθρου 19 του  Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο η άρση του απορρήτου της επικοινωνίας είναι θεμιτή  για λόγους εθνικής ασφαλείας ή για τη διακρίβωση ιδιαιτέρως σοβαρών εγκλημάτων. 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει μέτρα ασφάλειας κατά την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών,  εξασφαλίζοντας συνθήκες που να αποτρέπουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο κίνδυνο απώλειας,  παράνομης ιδιοποίησης, αλλοίωσης του περιεχομένου της αποστολής αλλά και για την  αποφυγή μεταφοράς επικίνδυνων αντικειμένων ή απαγορευμένων ουσιών. Ειδικότερα,  από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν γίνονται αποδεκτά προς διακίνηση όσα αντικείμενα απαγορεύονται  γενικά από την ισχύουσα νομοθεσία, όσα εξαιρούνται δυνάμει της ατομικής σύμβασης, τα  μη κατάλληλα συσκευασμένα, καθώς και περιπτώσεις άρνησης κατάθεσης επαρκών  στοιχείων αποστολέα ή παραλήπτη. 

Τα μέτρα που λαμβάνει η Επιχείρηση και οι συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις και οι  συνεργάτες αυτής στο σύνολό τους είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζουν την ασφάλεια των  προς μεταφορά αντικειμένων και του απορρήτου τους, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή  λειτουργία των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η συχνή συλλογή και διανομή ταχυδρομικών  

αντικειμένων, αλλά και η εύκολη πρόσβαση των χρηστών στα ορισμένα από την Επιχείρησή  μας σημεία, τα οποία αποτελούν το ταχυδρομικό μας δίκτυο.

Ως εκ τούτου, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής όπως  αυτές ορίζονται από τους Κανονισμούς της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (Π.Τ.Ε.) :  (α) Εκρηκτικές Ύλες, (β) Συμπιεσμένα Αέρια, (γ) Εύφλεκτα υλικά, (δ) Διαβρωτικές ουσίες,  (ε) Δηλητήρια, (στ) Ραδιενεργά υλικά, (ζ) Ναρκωτικά, (η) Ζώντα ζώα, (θ) Υλικά ασέμνου  περιεχομένου, (ι) Χρήματα αυτούσια ή άλλες χρηματικές αξίες (λ.χ. επιταγές, γραμμάτια  κ.λπ.), χρυσό, ασήμι κατεργασμένο ή μη και γενικότερα τιμαλφή αντικείμενα, κοσμήματα,  πολύτιμες λίθους, πίνακες ζωγραφικής (ια) Αντικείμενα που, από τη φύση ή τη συσκευασία  τους, μπορούν να βλάψουν άλλα αντικείμενα, το προσωπικό ή τον εξοπλισμό που  χρησιμοποιείται και (ιβ) Άλλα υλικά ή ουσίες που η μεταφορά τους απαγορεύεται από την  ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, τις Διεθνείς Συμβάσεις και τους Κανονισμούς της Ι.Α.Τ.Α. Σε περίπτωση διαπίστωσης έκτακτου και ιδιαίτερα σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια υγεία  ή ασφάλεια, η επιχείρηση λαμβάνει και επιπλέον έκτακτα μέτρα που γνωστοποιεί στην  ΑΔΑΕ. Ειδικότερα για ταχυδρομικά αντικείμενα πάχους άνω των 6,5 mm ζητείται από τους  αποστολείς να προσκομίζονται αυτά ανοιχτά ή να ανοίγονται κατά την παραλαβή τους  ώστε να γίνεται σχετικός έλεγχος. Επίσης ελέγχεται η ταυτότητα του αποστολέα ή του  κομιστή του ταχυδρομικού αντικειμένου και κρατούνται τα στοιχεία της ταυτότητάς του και  ο αριθμός φορολογικού μητρώου. Σε περίπτωση δε που αρνηθεί ο αποστολέας ή ο  κομιστής της προς ανάθεση αποστολής να δηλώσει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρνείται την παραλαβή της συγκεκριμένης αποστολής σύμφωνα με απόφαση της  Α.Δ.Α.Ε με αριθμό 1001/Φ21/2005 του άρθρου 5 παρ.5, όπου παρέχεται στην Ταχυδρομική  Επιχείρηση που παραλαμβάνει το ταχυδρομικό αντικείμενο το δικαίωμα να αρνηθεί την  παραλαβή του αντικειμένου, εφόσον ο αποστολέας αρνηθεί τον έλεγχο. Πέραν των ανωτέρω, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μεριμνά ώστε να λαμβάνει κάθε φορά ανάλογα με τις  εκάστοτε περιστάσεις συγκεκριμένα μέτρα για την αποφυγή της απειλής της δημόσιας  υγείας ή ασφάλειας. 

Τέλος, σύμφωνα με την απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. 1001/Φ21/17.03.2005 άρθρο 9.παρ. 4 στις  περιπτώσεις που η Επιχείρηση διαπιστώσει είτε η ίδια είτε μετά από υπόδειξη της ΑΔΑΕ ότι  υφίσταται έκτακτος και σοβαρός κίνδυνος παραβίασης της ΠΔΑΤΥ, τότε αμέσως  ενημερώνει τους χρήστες για τον εν λόγω κίνδυνο και προτείνει συγκεκριμένα μέτρα  προστασίας. 

4.1. Ορισμός Υπεύθυνου Ασφάλειας 

Υπεύθυνος ασφαλείας για την επικοινωνία με την Α.Δ.Α.Ε. στα πλαίσια των οριζόμενων δυνάμει της με αριθμό 1001/Φ21/2005 αποφάσεως Α.Δ.Α.Ε., δημοσιευθείσας στο με  αριθμό 384/Τεύχος Β/24.3.2005, έχει ορισθεί ο κ Δεμερτζιδης Βασίλειος (τηλ. 6979792507- 2103470440). 

 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει προσδιορίσει κατά τη μεταφορά των ταχυδρομικών αντικειμένων, τα  ευάλωτα σημεία από όπου αυτά διέρχονται κατά τη διαδικασία διαχείρισής τους, τα οποία  τυγχάνουν ιδιαίτερης προστασίας και ενίσχυσης προκειμένου να διαφυλάσσεται το  απόρρητο και η ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και δη: 

Α) Σημεία παραλαβής των ταχυδρομικών αντικειμένων (έδρα πελάτη). Οι αρμόδιοι υπάλληλοι (ταχυμεταφορείς) είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι και ενημερωμένοι  σχετικά με την υποχρέωση τήρησης και διαφύλαξης του απορρήτου των ταχυδρομικών  υπηρεσιών, κατά την παραλαβή αποστολών από την έδρα του ίδιου του πελάτη. Από αυτό  το σημείο εισέρχεται η εκάστοτε αποστολή στη διαδικασία ανάληψης του ταχυδρομικού  έργου με τελικό σκοπό την επιτυχή παράδοση της αποστολής. Το ταχυδρομικό αντικείμενο 

αποστέλλεται με κατάλληλα για τη χρήση οχήματα – ιδιωτικής ή δημόσιας- τα οποία  περιέχουν το ταχυδρομικό αντικείμενο κατά τρόπο ώστε να μην είναι διακριτά τα στοιχεία  του σε άτομα που δεν αναλαμβάνουν τη συγκεκριμένη εργασία και συγκεκριμένα, αρχικά  μεν, τοποθετούνται σε σάκους ή σε κυτία και στη συνέχεια τοποθετούνται σε αυτοκίνητα ή  άλλα οχήματα κατάλληλα διαμορφωμένα και σφραγίζονται από εκπρόσωπο της  Επιχείρησης προκειμένου να μεταφερθούν ασφαλώς στο κατάστημα διαλογής. Το κυριότερο μέτρο ασφαλείας για την διασφάλιση του απορρήτου των αποστολών, είναι η  εκπαίδευση των οδηγών. Όλοι οι οδηγοί εκπαιδεύονται να διασφαλίζουν το απόρρητο κατά την διάρκεια της παραμονής τους στον δρόμο κλειδώνοντας σε κάθε περίπτωση μεταφοράς  τα αυτοκίνητα και φροντίζουν ώστε να μην είναι σε κοινή θέα οι αποστολές κι έχουν  πάντοτε κλειστά τα κυτία στα μηχανάκια όταν παραδίδουν αποστολές. Επίσης, είναι ειδικά  εκπαιδευμένοι ώστε να μην αφήνουν ποτέ καμία αποστολή εκτός του κυτίου όταν κάνουν  παραδόσεις και σε καμία άλλη περίπτωση. Οι αποστολές που παραδίδονται με μηχανάκια  υπολογίζονται πάντοτε εκ των προτέρων ότι χωράνε εντός του ειδικά διαμορφωμένου και  τοποθετημένου κυτίου. Η ίδια συνθήκη είναι προϋπόθεση και για τις παραλαβές που τα  μηχανάκια θα κάνουν κατά την διάρκεια τη μέρας. 

Β) Σημείο εναπόθεσης των ταχυδρομικών αντικειμένων (έδρα εταιρείας). Τα σημεία εναπόθεσης των ταχυδρομικών αντικειμένων πληρούν όλες τις προϋποθέσεις  για την ασφαλή διακίνηση των αντικειμένων. Ο χώρος είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο  τεχνολογικό εξοπλισμό/ συστήματα παρακολούθησης και επανδρωμένο με άρτια  εκπαιδευμένο προσωπικό ευαισθητοποιημένο σε θέματα προστασίας απορρήτου των  ταχυδρομικών υπηρεσιών, στο χώρο δε αυτό δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ξένων  προσώπων ή αναρμοδίων υπαλλήλων. 

Κατά το στάδιο αυτό, κατά την άφιξη του οχήματος στο κέντρο διαλογής, το αυτοκίνητο  αποσφραγίζεται από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και το αντικείμενο υφίσταται την  απαραίτητη διεργασία προκειμένου να ομαδοποιηθεί με άλλα που έχουν τα ίδια εξωτερικά  χαρακτηριστικά ή παρόμοιο προορισμό. 

Ακολουθεί η διαδικασία της τοποθέτηση σε κυτία/ σάκους κτλ και, στη συνέχεια, σε ειδικά  διαμορφωμένο όχημα που σφραγίζεται από εκπρόσωπο της HAPPY προκειμένου να  μεταφερθούν τα ταχυδρομικά αντικείμενα κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τα στοιχεία  του απορρήτου. 

Γ) Σημεία μεταφοράς και Κέντρα Διαλογής συνεργαζόμενων ταχυδρομικών εταιρειών.  Η μεταφορά των ταχυδρομικών αντικειμένων από και προς τα κέντρα διαλογής των  συνεργαζόμενων εταιρειών, γίνεται με οχήματα που παραμένουν κλειστά και  ασφαλισμένα, ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε παραβίαση του απορρήτου, αυτό δε έχει  επισημανθεί και στους οδηγούς των οχημάτων αυτών που είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και  επιμελείς κατά την οδήγηση των οχημάτων αυτών που μεταφέρουν τις αποστολές αυτές. Δ) Σημεία επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων (διευθύνσεις παραληπτών).  Οι αρμόδιοι υπάλληλοι (ταχυμεταφορείς) είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι και ενημερωμένοι  σχετικά με την υποχρέωση τήρησης και διαφύλαξης του απορρήτου των ταχυδρομικών  υπηρεσιών. Ο διανομέας που επιφορτίζεται με τη μεταφορά του αντικειμένου το λαμβάνει  και το τοποθετεί στο όχημα, το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο. Ο διανομέας διασφαλίζει  ότι το προς μεταφορά αντικείμενο παραμένει κλειδωμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της  μεταφοράς και μέχρι την άφιξη στη διεύθυνση του παραλήπτη. Ο διανομέας παραδίδει το  αντικείμενο στον τόπο που έχει ορισθεί ως τόπος παράδοσης και κατά την άφιξή του  ελέγχει τα στοιχεία του παραλήπτη, ο οποίος υπογράφει για την παραλαβή με τα στοιχεία  του. Κατά την επίδοση, συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη και η  υπογραφή του με μηχανικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης του παραλήπτη  γίνεται εκ νέου προσπάθεια επίδοσης του αντικειμένου, αφήνεται σχετικό ειδοποιητήριο  και αναμένεται σχετική ανταπόκριση του παραλήπτη. Στην περίπτωση που ταχυδρομικό  αντικείμενο δεν κατέστη δυνατό να επιδοθεί στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, 

επιστρέφεται το αντικείμενο στο χώρο του υπευθύνου προς παράδοση της αποστολής  καταστήματος και μάλιστα σε ιδιαίτερα φυλασσόμενο χώρο και προγραμματίζεται δεύτερη  ή και περισσότερες προσπάθειες επίδοσης κατόπιν συνεννόησης με τον παραλήπτη ή τον  αποστολέα. Εφ’ όσον τελικά δεν καταστεί δυνατή η επίδοση του αντικειμένου στον  παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ακόμα και σε περίπτωση άρνησης του παραλήπτη να  παραλάβει την αποστολή, ενημερώνεται άμεσα ο αποστολέας και η αποστολή  επιστρέφεται σ’ αυτόν, με την επιφύλαξη της εταιρίας για οποιαδήποτε ζημία της. 

Σε κάθε περίπτωση λήψης έκτακτων μέτρων και κατά τη διαδικασία άρσης του απορρήτου,  εναρμονιζόμενη με την 1001/Φ21/17.03.2005 άρθρο 6 παρ.1(ε) αποφάσεως Α.Δ.Α.Ε η  Επιχείρηση θα πρέπει να εφαρμόζει την αρχή της αναλογικότητας και να επιλέγει το μέτρο  που θα επιφέρει τη μικρότερη δυνατή έννομη συνέπεια σε σχέση με το νόμιμο σκοπό που  επιδιώκεται. 

5.1 Διαδικασία ελέγχου των ευάλωτων σημείων 

Τα ευάλωτα σημεία ελέγχονται συστηματικά από εξειδικευμένο προσωπικό που επιθεωρεί  αυτά σε έκτακτους ελέγχους, χωρίς προειδοποίηση, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση  των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί για την προστασία του απορρήτου επιστολογραφίας. Κατά την αναχώρηση μιας αποστολής από ένα ευάλωτο σημείο μέχρι την άφιξή της στο  επόμενο ευάλωτο σημείο γίνεται έλεγχος της εξωτερικής συσκευασίας της αποστολής και  όλων των στοιχείων της προκειμένου να προωθηθεί στον ορθό προορισμό της. Σε  περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία, αυτό αναφέρεται άμεσα και  λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέτρο για την αντιμετώπιση του ζητήματος που προέκυψε  ανάλογα με τη φύση του. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τηρεί σύμφωνα με το νόμο Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού  των ταχυδρομικών αντικειμένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.). Στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. αναφέρονται τα  χαρακτηριστικά κάθε αποστολής και ειδικότερα : ο αριθμός του εκδοθέντος Συνοδευτικού  Δελτίου Ταχυμεταφοράς, η ημερομηνία ανάθεσης της αποστολής και η ημερομηνία  παράδοσης – παραλαβής της, όνομα αποστολέα – παραλήπτη, το βάρος της, την υπηρεσία  η οποία ζητήθηκε, ποιος είναι ο υπεύθυνος για την εξόφληση της αξίας του κομίστρου  (χρέωση αποστολέα ή παραλήπτη) .Σύμφωνα με το άρθρο 8 του 1001/Φ21/2005 ,από την  βάση του Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α προκύπτει ότι κατά το έτος 2021 διακινήθηκαν 23.000 αποστολές εκ των οποίων δεν απολέσθει καμία αποστολή και δεν υπήρξε καμία παραβίαση απορρήτου. Κατά την ανάθεση ενός ταχυδρομικού αντικειμένου προς μεταφορά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  ελέγχεται αυτό να είναι με ασφάλεια κλειστό. Όλα τα προς μεταφορά αντικείμενα  παραλαμβάνονται κλειστά. Ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν έχουν σφραγισθεί με  ασφάλεια δεν παραλαμβάνονται από την επιχείρηση. Σε περίπτωση όμως που  προσκομισθεί ανοικτό αντικείμενο είτε γιατί έτσι προσκομίσθηκε από τον αποστολέα είτε  γιατί έγινε έλεγχος σε αυτό, αυτό κλείνεται με ασφάλεια ενώπιον του αποστολέα ή κατόπιν  απομακρυσμένης εντολής του αποστολέα (κυρίως σε περιπτώσεις που απαιτείται  ανασυσκευασία η οποία έχει προσυμφωνηθεί ως ενέργεια με τον πελάτη). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον αποστολέα να ανοίξει την αποστολή  προκειμένου να γίνει έλεγχος στο περιεχόμενο και σε περίπτωση που ο αποστολέας  αρνηθεί, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή και τη διαχείριση της αποστολής. 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διασφαλίζει την επαγγελματική εχεμύθεια σε σχέση με την διαχείριση των  ταχυδρομικών αντικειμένων ή τη συναλλαγή με τους χρήστες. 

Όλοι οι υπάλληλοί μας που διαχειρίζονται τις αποστολές καθώς και οι συνεργαζόμενες με 

την εταιρία ταχυδρομικές επιχειρήσεις και το απασχολούμενο από αυτές προσωπικό είναι  ενήμερο για την τήρηση της εχεμύθειας και ειδικότερα δεσμεύονται και υποχρεούνται να  μην ανακοινώνουν σε οποιοδήποτε τρίτο πληροφορίες σχετικά με : 

Α) το περιεχόμενο και τον τρόπο αποστολής των ταχυδρομικών αντικειμένων Β) τα στοιχεία αποστολέα – παραλήπτη 

Γ) τα στοιχεία (όνομα – διεύθυνση) προσώπων που συναλλάχθηκαν με την εταιρία. Δ) το γεγονός της αποστολής ή παραλαβής ταχυδρομικού αντικειμένου Ε) τον τρόπο αποστολής (απλή ή συστημένη επιστολή) 

Στ) τις ταχυδρομικές σχέσεις προσώπων ή επιχειρήσεων 

Ζ) το όνομα του αποστολέα για τα συστημένα ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία όταν  παραδίδονται στην επιχείρηση δεν φέρουν το όνομα του αποστολέα. Τρίτος θεωρείται και  ο παραλήπτης. 

Οποιοσδήποτε τρίτος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα παραπάνω στοιχεία. Το μόνιμο  προσωπικό της εταιρείας, οι ταχυδρομικοί συνεργάτες και το απασχολούμενο από αυτούς  προσωπικό είναι επαρκώς ενημερωμένο για την υποχρέωση διασφάλισης της εχεμύθειας  και τη μη παροχή στοιχείων σχετικά με τα ανωτέρω. Σε περίπτωση παραβίασης της  υποχρέωσης αυτής, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται για την επιβολή κυρώσεων στους  παραβάτες, ακόμη και καταγγελία της συνεργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε  περίπτωση αιτήματος παροχής στοιχείων για κάποια αποστολή γίνεται αρχικά ταυτοποίηση  του αιτούντος προσώπου, ώστε να διαπιστωθεί εάν αυτός είναι αποστολέας ή παραλήπτης,  άλλως αν ο αιτών δεν είναι ένα από τα πρόσωπα αυτά, δεν παρέχονται σε καμία περίπτωση  πληροφορίες για τα ανωτέρω. 

6.1. Το προσωπικό της εταιρείας και των συνεργαζόμενων εταιρειών Το προσωπικό της εταιρείας και των συνεργαζόμενων με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας εταιρειών είναι  πλήρως ενημερωμένο για τα θέματα προστασίας του απορρήτου και ευαισθητοποιημένο  σε αυτά. Έχει ειδικότερα επισημανθεί κατά την εκπαίδευση του προσωπικού ότι πρέπει να δίνεται έμφαση στην τήρηση του απορρήτου σε όλα τα στάδια μεταφοράς της αποστολής  με στόχο να φθάσει αυτή με ασφάλεια στον παραλήπτη της. 

Κάθε εργαζόμενος της Εταιρείας μας καλείται να υπογράψει πέραν των ως άνω συμβατικών  του υποχρεώσεων και αυτοτελή ρήτρα εμπιστευτικότητας/εχεμύθειας της οποίας το  περιεχόμενο έχει ως κάτωθι : 

ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 1. Ο εργαζόμενος οφείλει, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά την  λήξη της, να τηρεί εχεμύθεια/εμπιστευτικότητα και να μην κοινοποιεί σε τρίτους  οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά τη διάρκεια  παροχής των υπηρεσιών προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τις συνδεόμενες με αυτήν εταιρείες . 2. Επειδή, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν, ότι προκειμένου να προχωρήσει αυτή η συνεργασία, είναι αναγκαίο για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αποκαλύψει ορισμένες πληροφορίες στον  εργαζόμενο, που αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες (επαγγελματικά μυστικά) τρίτων  ή/και της εταιρείας και εμπορικά μυστικά της δραστηριότητάς της εταιρείας και των  πελατών της (στο εξής αποκαλούμενα «Εμπιστευτική Περιουσία») και επειδή, ο  εργαζόμενος συμφωνεί να δεχθεί την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών σε μία βάση  εμπιστευτικότητας και υπό τους περιορισμούς και τη δομή αυτής της συμφωνίας, με την  παρούσα και λαμβανομένων υπόψη των αμοιβαίων υποσχέσεων και συμφωνιών, τα  συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής : 

(α) Ο εργαζόμενος δεν θα αποκαλύψει δια πράξεως του, ούτε θα γίνει η αιτία να  αποκαλυφθεί σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιουδήποτε τύπου ή μορφής πληροφορίες ως προς  την διακίνηση της αλληλογραφίας ή των δεμάτων, τις ιδέες, τα σχέδια, τις μεθόδους, την  τεχνογνωσία, τις τεχνικές, τον τρόπο λειτουργίας, τους τύπους, την πνευματική ιδιοκτησία  (συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων της πνευματικής ιδιοκτησίας ακόμα και αυτών  που δεν εξειδικεύονται εις την παρούσα) και των ομοίων προς αυτά και των δύο τύπων 

γραπτής και προφορικής, αποκαλούμενη εφεξής «Εμπιστευτική Περιουσία», η οποία  πρέπει να δοθεί ή να αποκαλυφθεί σε αυτόν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η απαρίθμηση των  στοιχείων της «Εμπιστευτικής Περιουσίας» είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική. Ο όρος  «Εμπιστευτική Περιουσία» δεν θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία η οποία: • Είναι ήδη γνωστή στον εργαζόμενο πριν την έναρξη παροχής υπηρεσιών. • Είναι ή αρχίζει να γίνεται δημόσια γνωστή μέσω μη λανθασμένης πράξεως της Εταιρείας ή  των εργαζομένων σε αυτή. Εμπιστευτική Περιουσία, η οποία αρχίζει να γίνεται δημόσια  γνωστή δια πράξεως ή παραλείψεων των εργαζομένων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα εξακολουθήσει να  είναι Εμπιστευτική Περιουσία για τους σκοπούς αυτής της συμβάσεως. • Έχει εγκριθεί η άρση του απορρήτου από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 • Η άρση του απορρήτου γίνεται συμφώνως προς τις κυβερνητικές απαιτήσεις ή  επιβάλλεται από την εφαρμογή του Νόμου. 

(β) Ο εργαζόμενος συμφωνεί δια της παρούσης συμβάσεως, ότι αναλαμβάνει και  υποχρεούται να αποζημιώσει και να επανορθώσει οποιαδήποτε ζημία θέλουν υποστεί  (κόστος, έξοδα, συνέπειες) είτε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είτε και οι πελάτες της, σε περίπτωση, που  αποτύχει να τηρήσει να εκπληρώσει την ως άνω υποχρέωση, που αναλαμβάνει. (γ) Ο εργαζόμενος αναγνωρίζει, ότι όλη η Εμπιστευτική Περιουσία κέκτηται μόνον από την  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και τους πελάτες της , η οποία θα παραμείνει μόνη αυτή ιδιοκτήτρια αυτής και  ότι η άνευ δικαιώματος ή εγκρίσεως αποκάλυψη ή η χρήση από τον εργαζόμενο θα  προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο εργαζόμενος συμφωνεί να  χρησιμοποιεί ή να προκαλεί την χρήση αυτής της Εμπιστευτικής Περιουσίας κατά τρόπο  σύμφωνο με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης συμβάσεως. (δ) Σε περίπτωση κατά την οποία η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών  διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο αλλά και μετά τη λήξη αυτής, τότε σε ο εργαζόμενος  οφείλει να επιστρέψει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όλα τα πλάνα, σχέδια, όλα γενικά τα απτά  αντικείμενα και θέματα που περιλαμβάνονται στην Εμπιστευτική Περιουσία,  συμπεριλαμβανομένων όλων των αντιγράφων, των σχετικών και των σημειώσεων που  αφορούν σε αυτή και τα οποία ευρίσκονται στην κατοχή του ή στα οποία έχει πρόσβαση,  είτε έχουν γίνει, κατασκευαστεί/φτιαχτεί από τον εργαζόμενο είτε και από άλλους και από  τώρα συμφωνεί να μην κάνει πλέον οποιαδήποτε χρήση, είτε αμέσως, είτε εμμέσως, είτε  ολικώς ή/και μερικώς. 

(ε) Ο εργαζόμενος αναγνωρίζει και συμφωνεί, ότι όλα όσα περιέχονται σε αυτήν την  συμφωνία, δεν θα ερμηνευτούν, ότι παρέχουν ή απονέμουν, οποιοδήποτε δικαίωμα ή  άδεια (ρητά ή σιωπηρά) παρεκκλίσεως από τα ανωτέρω, για οποιαδήποτε πληροφορία,  σχέδια, σχεδιασμό, τύπους προδιαγραφών, μεθόδους κατασκευής, τεχνικές, τεχνογνωσία,  τρόπο λειτουργίας, πνευματικής ιδιοκτησίας και τα παρεμφερή (όμοια αυτών)  αποκαλυφθέντα. 

(στ) Ο εργαζόμενος αναγνωρίζει, ότι η αθέτηση των υποχρεώσεων του και των συμφωνιών  της συμβάσεων, που έχουν τεθεί εδώ, θα έχουν ανυπολόγιστα δυσμενείς συνέπειες στην  ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ότι η ζημία που θα προκύψει ίσως είναι δύσκολο να εξακριβωθεί. Κατ΄  ακολουθία ο εργαζόμενος συμφωνεί, ότι επιπροσθέτως – και χωρίς να περιορίζεται  οποιοσδήποτε άλλος τρόπος αντιμετώπισης – η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα έχει το δικαίωμα: (i) Σε μία άμεση δικαστική απόφαση επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη αυτών  κατάσταση, και 

(ii) Να προβεί σε αποκατάσταση της ζημίας της εφόσον κληθεί να καταβάλει σε τρίτους ή σε  οποιαδήποτε δημόσια αρχή αποζημίωση ή/και πρόστιμο αλλά και σε αποκατάσταση της  ζημίας από τα διαφυγόντα κέρδη της, που τυχόν τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με την  προαναφερθείσα παράβαση. Προς άρση πάσης αμφιβολίας αναγνωρίζει, ότι η καταβολή  της προαναφερθείσας ζημίας από τον εργαζόμενο ή άλλα ποσά τα οποία τυχόν  καταβληθούν σε τρίτους δεν θα απαλλάσσουν τον εργαζόμενο από τις υποχρεώσεις αυτής  της συμβάσεως.

(ζ) Ο εργαζόμενος αναγνωρίζει, ότι οι υποχρεώσεις του σχετικά με την Εμπιστευτική  Περιουσία θα εξακολουθούν να ισχύουν και σε περίπτωση, που θα λήξει η παρούσα  σύμβαση ή/και θα αντικατασταθεί ή/και θα είναι ανίσχυρη ή θα κηρυχθεί ανίσχυρη για  οποιοδήποτε λόγο. 

(η) Οι υποχρεώσεις και συμφωνίες του εργαζομένου, που εμπεριέχονται στην παρούσα  σύμβαση θα ισχύουν για οποιαδήποτε αποκάλυψη μυστικών γίνει είτε αφορά ευθέως την  ΕΤΑΙΡΕΙΑ, είτε τους Πελάτες της και την δική τους αντίστοιχη «Εμπιστευτική περιουσία» . 3. Η παραβίαση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από το άρθρο αυτό, αποτελεί  σπουδαίο λόγο για τη καταγγελία της εν θέματι συμβάσεως. 

Το προσωπικό της εταιρείας μας αλλά και των συνεργαζόμενων με εμάς εταιρειών,  εκπαιδεύεται συχνά και ενημερώνεται για τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται κατά τη  ανάληψη της μεταφοράς κάθε ταχυδρομικού αντικειμένου καθώς και αυτές που  εφαρμόζονται σε κάθε στάδιο μεταφοράς μέχρι και την τελική επίδοση του αντικειμένου  (φακέλου ή δέματος) στον παραλήπτη. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Εργασίας της  επιχείρησης, προβλέπεται η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου ή/και απόλυσης σε περίπτωση  πειθαρχικής παράβασης. Πειθαρχικά παραπτώματα αναφέρονται ενδεικτικά στον  κανονισμό και στο οικείο κεφάλαιο αυτού. Τέτοιο παράπτωμα όμως συνιστά και κάθε  παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορούν την προστασία του απορρήτου της  επιστολογραφίας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας  και κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του Κανονισμού Εργασίας για την πειθαρχική  διαδικασία. 

6.2. Συνεργαζόμενες ταχυδρομικές εταιρείες 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει επιλέξει την συνεργασία με την ACS, ΕΛΤΑ Courier που αναγνωρίζουν,  τηρούν και διασφαλίζουν το απόρρητο της ταχυδρομικής επικοινωνίας, τόσο ως επίπεδο  επιχείρησης όσο και ως εργαζομένων/συνεργατών σε αυτήν. 

Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαχειρίζεται με ασφάλεια το απόρρητο των  αποστολών και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών των καταναλωτών/ πελατών της. Ο Συνεργάτης οφείλει, καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αλλά και μετά  την λήξη της, να τηρεί εχεμύθεια και να μην κοινοποιεί σε τρίτους οποιαδήποτε έγγραφα ή  πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών  προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και γενικά εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του έναντι αυτής. Επειδή, τα  συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν, ότι προκειμένου να προχωρήσει αυτή η συνεργασία,  είναι αναγκαίο για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αποκαλύψει και να αποκαλύπτει κατά τη διάρκεια της  συμβατικής σχέσης ορισμένες πληροφορίες στον Πράκτορα, που αποτελούν εμπιστευτικές  πληροφορίες (επαγγελματικά μυστικά) τρίτων ήτοι πελατών της Εταιρείας και ως πελάτες  νοούνται και οι αποστολείς και οι αποδέκτες των διακινούμενων αποστολών ως επίσης και  εμπορικά μυστικά της δραστηριότητάς της (στο εξής αποκαλούμενα «Εμπιστευτική  Περιουσία»). 

Σε περίπτωση κατά την οποία η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών διακοπεί  για οποιοδήποτε λόγο αλλά και μετά τη λήξη αυτής, τότε σε ο Πράκτορας οφείλει να  επιστρέψει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όλα τα πλάνα, σχέδια, όλα γενικά τα απτά αντικείμενα και  θέματα που περιλαμβάνονται στην Εμπιστευτική Περιουσία, συμπεριλαμβανομένων όλων  των αντιγράφων, των σχετικών και των σημειώσεων που αφορούν σε αυτή και τα οποία  ευρίσκονται στην κατοχή του ή στα οποία έχει πρόσβαση, είτε έχουν γίνει,  κατασκευαστεί/φτιαχτεί από το Συνεργάτη είτε και από άλλους και από τώρα συμφωνεί να  μην κάνει πλέον οποιαδήποτε χρήση, είτε αμέσως, είτε εμμέσως, είτε ολικώς ή/και  μερικώς. 

Ο εκάστοτε συνεργάτης είναι υπεύθυνος για τις πράξεις και παραλείψεις των υπαλλήλων  και εν γένει προστηθέντων από αυτόν υπαλλήλων συνεργατών. Μεριμνά, διασφαλίζει και  ελέγχει τις πράξεις αυτών και ειδοποιεί άμεσα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για ότι συμβαίνει ή έχει συμβεί  αναφορικά με το απόρρητο των συναλλαγών και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Οι χρήστες των παρεχόμενων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι ο  αποστολέας και ο παραλήπτης εκάστης αποστολής. 

Ο αποστολέας είναι το πρόσωπο που αναθέτει τη μεταφορά του ταχυδρομικού  αντικειμένου προς τον παραλήπτη αυτού με χρέωση δική του ή του παραλήπτη. Κατά την  ανάθεση της μεταφοράς ο αποστολέας δηλώνει στο κατάστημα παραλαβής της αποστολής  τα στοιχεία του τα οποία καταγράφονται στο εκδιδόμενο ΣΥΔΕΤΑ και στο ΕΣΠΕΤΑ. Ο  αποστολέας εγγυάται για την ορθότητα των στοιχείων του παραλήπτη. Ο παραλήπτης είναι το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται το ταχυδρομικό αντικείμενο – ο τελικός αποδέκτης αυτού. Τα στοιχεία αυτού δηλώνονται από τον αποστολέα με ακρίβεια  και ο αποστολέας εγγυάται για την ορθότητα αυτών. Η κάθε αποστολή παραδίδεται στον  παραλήπτη της. Σε περίπτωση απουσίας από τη διεύθυνσή του αφήνεται ειδοποιητήριο  σημείωμα και γίνεται εκ νέου προσπάθεια επίδοσης αυτού. 

7.1. Περιγραφή των υπηρεσιών περισυλλογής, μεταφοράς και επίδοσης Οι υπηρεσίες παρέχονται είτε από συνεργαζόμενες εταιρείες είτε και από το γραφείο της  εταιρείας. Η παραλαβή των προς διακίνηση αντικειμένων γίνεται από εκπαιδευμένο  προσωπικό είτε στους χώρους του λήπτη των υπηρεσιών αποστολέα είτε και στα γραφεία  της εταιρείας. Κατά την παραλαβή του διακινούμενου αντικειμένου ο εξουσιοδοτημένος  υπάλληλος ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία: 

-Παραλαβή ταχυδρομικού αντικειμένου επί πιστώσει 

-Παραλαμβάνει το αντικείμενο από τον αποστολέα 

-Ελέγχει εάν το περιεχόμενο του αντικειμένου επιτρέπεται να μεταφερθεί βάσει των όρων  μεταφοράς και ζήτα από τον πελάτη να συσκευάσει υπ’ ευθύνη του το αντικείμενο. -Ζυγίζει το αντικείμενο προς μεταφορά του πελάτη 

-Συμπληρώνει επί του αποδεικτικού όλα τα πεδία 

-Επικολλά το αποδεικτικό επί του αντικειμένου 

-Επικολλά ειδική σήμανση εάν απαιτείται 

-Παραδίδει το αντίγραφο παραλαβής στον αποστολέα 

-Παραλαβή ταχυδρομικού αντικειμένου με αντικαταβολή 

-Παραλαμβάνει το αντικείμενο από τον αποστολέα 

-Ελέγχει εάν το περιεχόμενο του αντικειμένου επιτρέπεται να μεταφερθεί βάσει των όρων  μεταφοράς και ζήτα από τον πελάτη να συσκευάσει υπ’ ευθύνη του το αντικείμενο. -Ζυγίζει το αντικείμενο προς μεταφορά του πελάτη 

-Συμπληρώνει επί του αποδεικτικού όλα τα πεδία 

-Επικολλά το αποδεικτικό επί του αντικειμένου 

Επικολλά ειδική σήμανση εάν απαιτείται 

-Παραδίδει το αντίγραφο παραλαβής στον αποστολέα 

-Για παραλαβή αποστολών στα σημεία υποδοχής των πελατών, ισχύουν τα παραπάνω. Τα  δέματα ή φάκελοι προς αποστολή, θα πρέπει να παραδίδονται πάντα κλειστά και όταν  ζητείται έλεγχος να ανοίγεται το δέμα / φάκελος ενώπιον του αποστολέα/κομιστή του  δέματος προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος κατά την παραλαβή τους. Στην περίπτωση  που δεν τηρείται κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρνείται την  παραλαβή και διαχείριση της αποστολής. Εφ’ όσον ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος,  κλείνεται η αποστολή ενώπιον του αποστολέα ή του κομιστή της αποστολής. Μετά την  παραλαβή, τα δέματα φυλάσσονται σε συγκεκριμένο χώρο για προώθηση. Στο χώρο αυτό,  ο οποίος δεν είναι προσβάσιμος σε οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο, οι αποστολές  φυλάσσονται με ασφάλεια. 

-Συμπλήρωση φορτωτικής

-Κατά τη συμπλήρωση του Συνοδευτικού Δελτίου Ταχυμεταφοράς που εκδίδεται για κάθε  αποστολή δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων κατά την  παραλαβή και την παράδοση αυτής αντίστοιχα: 

-Περισυλλογή 

Πλήρη στοιχεία αποστολέα – παραλήπτη (και τηλεφώνου επικοινωνίας) Σημείωση: H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παραδίδει σε ταχυδρομική θυρίδα. 

Ημερομηνία, ώρα και όνομα αποστολέα (όνομα ολογράφως) 

Σήμανση () τύπου χρέωσης (αποστολέα/παραλήπτη) στον προκαθορισμένο χώρο. Αναγράφεται απαραιτήτως ο κωδικός του αποστολέα ή παραλήπτη (αναλόγως ποιος  χρεώνεται) εάν η χρέωση είναι επί πιστώσει. Τον κωδικό αυτό είναι υποχρεωμένος να τον  γνωρίζει ο αποστολέας. 

Περιγραφή του περιεχομένου του αντικειμένου ή τυχόν παρατηρήσεις. Πόλη αποστολής του αντικειμένου 

Κωδικός του courier παραλαβής 

Το συνολικό αριθμό τεμαχίων που παραλαμβάνονται 

Το συνολικό βάρος χρέωσης της αποστολής. 

Σε περίπτωση που το ογκομετρικό βάρος ξεπερνά το κανονικό, γράφεται το ογκομετρικό  βάρος συμπληρώνοντας τις διαστάσεις. 

Τον κωδικό του προϊόντος αποστολής (αυθημερόν, εξωτερικό κλπ.) 

Σήμανση με οδηγίες ασφάλισης περιεχομένου δέματος βάσει οδηγού υπηρεσιών και  συμπλήρωσης της αξίας για την οποία ασφαλίζεται η αποστολή. 

Στο χώρο αυτό επικολλάται το αυτοκόλλητο απόκομμα της πολλαπλής παραλαβής με το  νούμερο του κάθε επιπλέον δέματος. 

Σήμανση ανάλογα με την περίπτωση (αντικαταβολή ή αγορά) και συμπλήρωση  υποχρεωτικά των οδηγιών είσπραξης. 

Επίδοση 

Πλήρη στοιχεία παράδοσης (όνομα ολογράφως, υπογραφή, ημερομηνία) 7.2 Φύλαξη αρχείων και συμμόρφωση 

Σε περίπτωση αποστολών που δεν παραδόθηκαν για οποιοδήποτε λόγο (πχ. απουσία  παραλήπτη, λάθος διεύθυνση παραλήπτη κλπ.) αυτές επιστρέφονται στα γραφεία της  εταιρείας και φυλάσσονται σε προκαθορισμένο ασφαλή χώρο έως την ανάθεσή τους εκ  νέου σε ταχυδιανομέα και μέχρι την οριστική επίδοσή τους στον παραλήπτη. Στις  περιπτώσεις αυτές ο διακινητής προβαίνει σε προσπάθειες για την επίλυση του  προβλήματος, ώστε να παραδοθεί η αποστολή στον παραλήπτη της. Εάν η προσπάθεια  αυτή αποβεί άκαρπη, τότε μετά από συνεννόηση με τον αποστολέα, επιστρέφεται η  αποστολή σε αυτόν. 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς καταγράφονται  ηλεκτρονικά στο Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού των Ταχυδρομικών  Αντικειμένων. Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς φυλάσσεται σε ειδικά  διαμορφωμένους χώρους και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτό παρά μόνο σε  εγκεκριμένους χρήστες. 

7.3. Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας κατά την μεταφορά 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει μέτρα ασφάλειας τα οποία τηρεί καθημερινά σε όλα τα σημεία  διέλευσης κάθε μεταφερόμενης αποστολής. Σε περίπτωση εκτάκτου γεγονότος ή σε  περίπτωση απειλής της δημόσιας υγείας ή ασφάλειας, λαμβάνει οποιοδήποτε έκτακτο  μέτρο κριθεί αναγκαίο, ως προαναφέραμε.

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Κάθε απαίτηση χρήστη για παραβίαση του απορρήτου, απώλεια ή βλάβη του  ταχυδρομικού αντικειμένου κατά της εταιρείας πρέπει να επιδοθεί εγγράφως μέσω  μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή επιστολής, ή εγγράφου με βεβαίωση παραλαβής  και την συμπλήρωση του εγγράφου «Αίτηση αναζήτησης αντικειμένου» που πρέπει να  σταλούν στα κεντρικά γραφεία της «HAPPY COURΙΕR» σε διάστημα 20 ημερών από την  ημερομηνία αναλήψεως της εργασίας από την εταιρεία. Καμία απαίτηση δεν λαμβάνεται  υπόψη, ούτε συζητείται μετά την παρέλευση των 20 ημερών και καμία αξίωση  αποζημίωσης δεν μπορεί να λάβει χώρα μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την  κατάθεση του ταχυδρομικού αντικειμένου. 

Για την εξέταση των παραπόνων, η Εταιρεία έχει εκπονήσει και εφαρμόζει διαδικασία  επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η διαδικασία αυτή αποτελεί  φιλικό διακανονισμό και έχει το χαρακτήρα έγγραφης επικοινωνίας του χρήστη με την  

Εταιρεία με σκοπό να επιλυθεί η διαφορά μεταξύ των δύο μερών σύμφωνα με όσα  ορίζονται στον χάρτη υποχρεώσεων καταναλωτή ή/και τη σύμφωνη γνώμη των μερών που  θα επιτευχθεί σχετικά με το ζήτημα. Τα μέρη ανταλλάσσουν έγγραφα σχετικά με την  διαφορά και ο χρήστης προσκομίζει στην εταιρεία όλα τα σχετικά με το παράπονό του  αίτημα και τα αρμόδια τμήματα επιλαμβάνονται του ζητήματος και καταβάλλουν κάθε  δυνατή προσπάθεια για την επίλυση της διαφοράς. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να  ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την αποστολή του αιτήματος του χρήστη. 

Σε περίπτωση ολικής βλάβης ή απώλειας του μεταφερόμενου αντικειμένου, εγγράφου ή  δέματος από υπαιτιότητα της Εταιρείας, η ευθύνη της HAPPY COURIER υποχρεούται να  καταβάλλει μόνον την παρακάτω αποζημίωση ως παρακάτω: 

 • i) για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου  φακέλου, η οφειλόμενη αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των πενήντα (50) € ανά  αντικείμενο, με επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους της συγκεκριμένης αποστολής. ii) για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου  δέματος, η οφειλόμενη αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων (200) €, με  επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους της συγκεκριμένης αποστολής. 

iii) για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου  φακέλου ή δέματος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή  κλοπής ή καταστροφής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό της  αποζημίωσης για απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή. 

Στην πραγματική αξία των εγγράφων ή αντικειμένων, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η  εμπορική αξία ή η ιδιαίτερη αξία αυτών για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο  και με ανώτατο όριο τα ως άνω οριζόμενα ποσά. Ως πραγματική αξία νοείται: για τα  έγγραφα το κόστος αντικατάστασης ή αναπαραγωγής αυτών και για τα αντικείμενα το  κόστος αγοράς, επισκευής ή αντικατάστασης αυτών (λαμβάνοντας υπ’ όψη την κατάσταση  στην οποία ήταν κατά την παραλαβή), όπως αποδεικνύεται από σχετικά προσκομιζόμενα  παραστατικά. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις αποστολών με δηλωμένη αξία χωρίς όμως να  έχουν ασφαλιστεί στη ΗΑPPY. 

 • Σε περίπτωση ολικής βλάβης ή απώλειας αντικειμένου δηλωμένης αξίας, η αποζημίωση  ανέρχεται στο ύψος της δηλωθείσας αξίας – εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη βλάβη και  εφόσον ο αποστολέας προσκομίσει στην Εταιρεία απόδειξη ή τιμολόγιο ή δελτίο  αποστολής, που να αποδεικνύει την αξία του αντικειμένου, καθώς και έκθεση ειδικού  πραγματογνώμονα – και επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος για τη  συγκεκριμένη αποστολή.
 • Σε περίπτωση αποδεδειγμένης μερικής βλάβης ή μερικής απώλειας αντικειμένου  δηλωμένης αξίας, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της μερικής  απώλειας ή της βλάβης. Ως πραγματική αξία νοείται η δαπάνη επισκευής ή αποκατάστασης  του περιεχομένου, που αποδεικνύεται από τον πελάτη με προσκόμιση έκθεσης ειδικού  πραγματογνώμονα, καθώς και απόδειξης τιμολογίου ή δελτίου αποστολής του  καταστραφέντος αντικειμένου. Η καταβληθείσα αποζημίωση δε δύναται να υπερβαίνει το  ποσό της δηλωθείσας αξίας. 
 • Σε περίπτωση επιστροφής ενός αντικειμένου και η αιτία της μη επίδοσής του είναι  αποδεδειγμένα άγνωστη, ο αποστολέας δικαιούται να ζητήσει επιστροφή των ταχυδρομικών εξόδων. 
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης μιας αποστολής με προφανή και αποδεδειγμένη  υπαιτιότητά της HAPPY, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με έξι (6) € για κάθε ημέρα  καθυστέρησης και σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το πενταπλάσιο του  συμφωνημένου χρόνου επίδοσης, επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού  τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της  αποζημίωσης δεν υπερβαίνει όσων προβλέπονται ανωτέρω στις περιπτώσεις στο Άρθρο 7,  7.1 και 7.2 των γενικών όρων ανάληψης μεταφοράς για τις περιπτώσεις απωλειών και σε  καμία περίπτωση δεν ξεπερνά το ποσό των διακοσίων (200) €. 
 • Σε πολλαπλή αποστολή, όπου αποστέλλονται πολλά αντικείμενα ταχυμεταφοράς προς  έναν παραλήπτη και που εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, κάθε ταχυδρομικό  αντικείμενο τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης και αποζημιώνεται χωριστά. • Σε περίπτωση ολικής βλάβης ή απώλειας αντικειμένου δηλωμένης αξίας, η αποζημίωση  ανέρχεται στο ύψος της δηλωθείσας αξίας, εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη βλάβη και  εφόσον ο αποστολέας προσκομίσει στην Εταιρεία απόδειξη ή τιμολόγιο ή δελτίο  αποστολής, που να αποδεικνύει την αξία του αντικειμένου. 
 • Σε περίπτωση μερικής βλάβης αντικειμένου δηλωμένης αξίας, που περιέχει  εμπορεύματα, η αποζημίωση καλύπτει τη δαπάνη επισκευής ή αποκατάστασής του  περιεχομένου, που αποδεικνύεται από τον πελάτη με προσκόμιση έκθεσης ειδικού  πραγματογνώμονα, καθώς και απόδειξης, τιμολογίου ή δελτίου αποστολής του  καταστραφέντος αντικειμένου. 
 • Για την καταβολή της αποζημίωσης σε περιπτώσεις απώλειας ή ολικής βλάβης  αντικειμένων δηλωμένης αξίας, απαιτείται η αποδεδειγμένη αθέτηση υποχρέωσης της  Εταιρείας, που απορρέει από τον Χ.Υ.Κ. και τους γενικούς όρους παροχής των υπηρεσιών  ταχυμεταφορών εσωτερικού. Αποδεδειγμένη αθέτηση υποχρέωσης είναι αυτή που  προκύπτει ύστερα από διοικητική έρευνα των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. 

Οι αποζημιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα ή αν αυτός  παραιτηθεί των δικαιωμάτων του, στον παραλήπτη των ταχυδρομικών αντικειμένων.  

Η αποζημίωση για ηθική βλάβη συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά, ενώ η  συνεπαγόμενη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται. 

Η αποζημίωση καταβάλλεται το αργότερο εντός περιόδου 5 εργάσιμων ημερών από την  ημερομηνία έγκρισης καταβολής αποζημίωσης. 

Όλες οι αιτήσεις παραπόνων και πελατών, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους,  καταχωρούνται από το αρμόδιο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και συνιστούν στοιχεία που  λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του επιπέδου της ποιότητας των παρεχόμενων  υπηρεσιών από την Επιχείρηση.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των  Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 1001/Φ21/17.03.2005 άρθρο 8 παρ.2 αποφάσεως της Α.Δ.Α.Ε, η  Επιχείρηση γνωστοποιεί: 

α. Δείκτη Διασφάλισης απορρήτου, όπου: 

Δ1ν = Αριθμός περιπτώσεων παραβίασης απορρήτου και εχεμύθειας   ————————————————————————————  Σύνολο διαχειριζομένων αντικειμένων 

β. Δείκτη ασφάλειας ταχυδρομικών αντικειμένων, όπου: 

Δ2ν = Αριθμός απολεσθέντων αντικειμένων  

 —————————————————- 

 Σύνολο διαχειριζομένων αντικειμένων 

 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Α.Τ.Υ. 

9.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προβαίνει σε συνεχείς ελέγχους για την διαπίστωση εφαρμογής της  Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου. Κατ’ έτος λαμβάνουν χώρα επιθεωρήσεις για την  επιβεβαίωση ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία του απορρήτου και της  εχεμύθειας και την αποφυγή οποιασδήποτε παραβίασης είναι αποτελεσματικά με  εκπόνηση Προγράμματος Επιθεωρήσεων για τον Έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής  Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΠΔΑΤΥ) για όλο το έτος. 9.2 Η εταιρεία καταθέτει κάθε 1ο τρίμηνο εκάστου έτους στην ΑΔΑΕ, ετήσια έκθεση με  στοιχεία και αναφορές σε συγκεκριμένα περιστατικά που απείλησαν την διασφάλιση του  απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και την περιγραφή των μέτρων που  εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπισή τους. Επίσης, στην έκθεση γίνεται αναφορά στην  ζημία που υπέστη η εταιρεία και οι χρήστες με αφορμή τα συγκεκριμένα περιστατικά.